Statut

 

Statut Fundacji „FUNDACJA GALAR GDAŃSKI”


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


 

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA GALAR GDAŃSKI, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Piotra Kozłowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Chłopskiej nr 72/6 przed notariuszem Beatą Świątkowską, za numerem repertorium A Nr 882/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.


 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.


 

§4

Właściwym ministerstwem w zakresie nadzoru jest Minister sportu i turystyki.


 

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja realizuje zadania użyteczności publicznej zgodnie z ustawą
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 573), prowadząc działalność kulturalną, rekreacyjną, edukacyjną, turystyczną, rozwoju ludzkiego, integracji i aktywizacji społeczności lokalnej dla której działalności te są celem statutowym i której dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§6

Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek, konsorcjów, partnerstw lokalnych, sieci, federacji, związków.


 

§7

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji, danymi adresowymi i numerem NIP. Pieczęć może zawierać logo Fundacji.


 

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


 

§9

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.


 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


 

§10

Celami Fundacji są:

 1. Promocja oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa.

 2. Promocja oraz rozwój miasta Gdańska.

 3. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

 4. Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 5. Propagowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrody.

 6. Działanie na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży w tym wypoczynku i edukacji.

 7. Upowszechnianie kultury i tradycji oraz rozwój postaw obywatelskich.

 8. Działalność charytatywna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Sprzątanie rzek i terenów zielonych.

 2. Plenery artystyczne dla studentów i uzdolnionej młodzieży.

 3. Rejsy edukacyjne dla mieszkańców interesujących się historią i architekturą miasta.

 4. Inicjatywy sąsiedzkie, lokalne, pikniki rodzinne.

 5. Akcje społeczne i charytatywne.

 6. Organizacja staży, praktyk, tworzenie miejsc pracy dla osób z wykluczenia społecznego.

 7. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, imprez okolicznościowych.

 8. Współpraca z podmiotami prowadzącymi tożsame działania.

 9. Organizacja targów i wystaw.

 10. Prowadzenie portali i stron internetowych

 11. Prowadzenie muzeum szkutnictwa.

 12. Konserwacja i magazynowanie łodzi i innych jednostek pływających


 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


 

§12

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćscet złotych) wniesiony przez Fundatora, na który składa się:

 1. 1 500 PLN (słlownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową,

 2. 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązanie całym swoim majątkiem.

§14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Subwencji i dotacji osób prawnych.

 2. Darowizn, spadków i zapisów.

 3. Dotacji, subwencji oraz grantów.

 4. Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.

 5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, lokat i odsetek bankowych.

 6. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej obejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (wg. Klasyfikacji PKD):

 

 1. PKD 30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających

 2. PKD 30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 3. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

 4. PKD 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi

 5. PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 6. PKD 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

 7. PKD 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski

 8. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 9. PKD 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

 10. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 11. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 12. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

 13. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna

 14. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 15. PKD 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

 16. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 17. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

 18. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

 19. PKD 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 20. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

 21. PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 22. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 23. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych

 24. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 25. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 26. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 27. PKD 91.02.Z - Działalność muzeów

 28. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

§18

Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych i osiągniętych dochodów przez Fundację.


 

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji


 

§19

Władzę Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

§20

 1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie prowadzenia jej działalność.

 2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.

 3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora.

 4. Organ Zarządu jest kadencyjny. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji, zakończenia kadencji, okoliczności powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, odwołania przez Fundatora albo śmierć.

 6. Nowych członków Zarządu powołuje Fundator mocą osobnej uchwały.

 7. Fundator ma prawo do odwołania w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który rażąco nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bądź działa ze szkodą na rzecz Fundacji.

 8. W przypadku odwołania członka Zarządu w trybie natychmiastowym przed upłynięciem jego kadencji, Fundator ma obowiązek powołać nowego członka Zarządu tylko w sytuacji, gdy istniejący skład Zarządu składa się z jednego członka.

 9. Fundator wybiera spośród członków Zarządu Fundacji Prezesa Zarządu na mocy osobnej uchwały.

 10. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

 11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.

 12. W przypadku zarządu jednoosobowego, uchwały podejmuje Prezes fundacji, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków.

 13. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 14. Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 15. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

 16. Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian z statucie Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. Decyzje Zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§21

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 2. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej.

 4. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

 5. Uchwalanie regulaminów.

 6. Sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji.

 7. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

 8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 9. Reprezentowanie Fundacji na Zewnątrz.

 10. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 11. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników.

 12. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

 13. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22

 1. Rada Pracowników Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym.

 2. Rada Pracowników Fundacji składa się ze wszystkich pracowników (zwanych dalej Członkami Rady).

 3. Rada Pracowników Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.

 4. Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.

 5. Członkowie Rady Pracowników Fundacji nie mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach Rady.

 6. Rada Pracowników Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.

 7. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji zwołuje, organizuje jej posiedzenia i kieruje ich przebiegiem.

 8. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Pracowników oraz na wniosek Zarządu Fundacji. Posiedzenie powinno odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 9. Uchwały Rady Pracowników Fundacji mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady,
  a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 10. Członkowie Rady Pracowników Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Pracowników Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Pracowników Fundacji, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Pracowników Fundacji.

 11. Uchwały Rady Pracowników Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.


 


 

Rozdział V

Sposób reprezentacji


 

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Fundacji.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.


 

Rozdział VI

Zmiana statutu


 

§ 25

Decyzje w kwestii zmiany Statutu, w tym także celów Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w porozumieniu z Fundatorem.


 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe


 

§ 26

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie może także nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

 3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.

§ 27

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku, lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy u fundacjach, na rzecz instytucji, których cele, odpowiadają celom Fundacji.

§ 29

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska.

Z pasji do wody i tradycji